Xymon auf
stats.man-da.de
Statusübersicht (vollständig)
Sat Dec 07 08:43:49 2019


 

Verschiedenes


 

Office

alarm apt clientlog conn cpu crt details disk entropy fan files flaps iml info inode interror libs link mem memory misc msgs netif ntpq of ox ports procs pwr raid svn sysD temp trends

  prn-r4.office.man-da.de- - - conn:green:15d20h04m - - - - - - - flaps:green:221d00h33m - info:green:82.195.94.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - trends:green:82.195.94.15
  prn-r3.office.man-da.de- - - conn:green:15d20h04m - - - - - - - flaps:green:221d00h33m - info:green:82.195.94.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - trends:green:82.195.94.9
  con1.morneweg.da.man-da.net- - - conn:clear:618d20h42m - - - - - - - flaps:green:221d00h33m - info:green:82.195.94.167 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - trends:green:82.195.94.167
  display-r3.office.man-da.de- apt:green:1h21m clientlog:green:82.195.94.13 conn:green:8d14h59m cpu:green:1d09h56m crt:green:332d21h21m details:green:618d19h48m disk:green:15d20h03m entropy:green:137d00h17m - files:green:15d20h03m flaps:green:53d00h24m - info:green:82.195.94.13 inode:green:15d20h03m - libs:green:3d22h25m - - memory:green:15d20h03m misc:green:401d13h19m msgs:green:15d20h03m - ntpq:green:3d22h20m of:green:401d13h19m - ports:green:15d20h03m procs:green:15d20h03m - - svn:green:162d21h16m sysD:green:401d12h56m - trends:green:82.195.94.13
  display-r4.office.man-da.de- apt:green:20h43m clientlog:green:82.195.94.14 conn:green:15d20h04m cpu:green:3d19h09m crt:green:266d16h26m details:green:274d13h27m disk:green:15d20h00m entropy:green:137d00h17m - files:green:15d20h00m flaps:green:53d00h24m - info:green:82.195.94.14 inode:green:15d20h00m - libs:green:3d20h05m - - memory:green:15d20h00m misc:green:266d16h26m msgs:green:15d20h00m - ntpq:green:3d20h00m of:green:266d16h26m - ports:green:15d20h00m procs:green:15d20h00m - - svn:green:135d21h10m sysD:green:266d16h26m - trends:green:82.195.94.14
  fw1.e0.dolivo11.da.man-da.netalarm:green:63d16h27m - - conn:green:15d20h04m cpu:green:63d16h12m - - - - - - flaps:green:221d00h33m - info:green:82.195.94.172 - interror:green:372d12h59m - link:green:93d15h42m mem:green:372d12h59m - - - netif:green:372d12h59m - - ox:green:176d20h49m - - - - - - - trends:green:82.195.94.172
  wipe1.man-da.de- apt:blue:57d00h07m - conn:clear:172d19h06m cpu:clear:172d18h40m crt:clear:172d18h40m details:green:332d16h35m disk:clear:172d18h40m - fan:clear:172d18h40m files:clear:172d18h40m flaps:green:221d00h33m iml:clear:172d18h40m info:green:82.195.95.81 inode:clear:172d18h40m - libs:clear:172d18h40m - - memory:clear:172d18h40m misc:clear:172d18h40m msgs:clear:172d18h40m - ntpq:clear:172d18h40m of:clear:172d18h40m - ports:clear:172d18h40m procs:clear:172d18h40m pwr:clear:172d18h40m raid:clear:172d18h40m svn:clear:172d18h40m sysD:clear:172d18h40m temp:clear:172d18h40m trends:green:82.195.95.81

 

Testsysteme

VM apt bgp clientlog conn conn6 cpu crt dane details disk entropy files flaps http info inode inodes interror libs mailq mem memory misc msgs mysql nfs-used ntpq of ox ports procs smtp ssh sslcert starttlscert svn sysD trap trends tsm

  acct-webdev.man-da.deVM:green:220d23h20m apt:green:20h42m - clientlog:green:82.195.66.248 conn:green:15d20h04m - cpu:green:3d21h29m crt:green:225d23h08m - details:green:618d19h48m disk:green:15d20h04m entropy:green:137d00h14m files:green:15d20h04m flaps:green:53d00h24m http:green:3d21h54m info:green:82.195.66.248 inode:green:15d20h04m - - libs:green:3d22h24m - - memory:green:15d20h04m misc:green:225d23h08m msgs:green:15d20h04m - nfs-used:green:168d17h14m ntpq:green:3d22h20m of:green:225d23h08m - ports:green:15d20h04m procs:green:15d20h04m - ssh:green:15d20h04m sslcert:green:15d20h04m - svn:green:101d00h20m sysD:green:225d23h08m - trends:green:82.195.66.248 tsm:clear:225d23h08m
  trusty-test.man-da.deVM:green:254d21h49m apt:green:21h21m - clientlog:green:82.195.95.72 conn:green:15d20h04m - cpu:green:15d20h01m crt:green:254d21h34m - details:green:254d20h55m disk:green:15d20h01m entropy:green:136d17h48m files:green:15d20h01m flaps:green:56d23h06m - info:green:82.195.95.72 - inodes:green:254d21h49m - libs:green:206d00h01m - - memory:green:15d20h01m misc:green:254d21h49m msgs:green:15d20h01m - - ntpq:green:90d13h09m of:green:254d21h49m - ports:green:15d20h01m procs:green:15d20h01m - ssh:green:15d20h04m - - svn:green:162d21h15m - - trends:green:82.195.95.72 -
  xenial-test.man-da.deVM:green:358d17h31m apt:green:20h40m - clientlog:green:82.195.95.70 conn:green:3d22h25m conn6:green:3d22h25m cpu:green:3d21h30m crt:green:23d19h20m - details:green:392d22h27m disk:green:15d20h04m entropy:green:136d17h48m files:green:15d20h04m flaps:green:53d00h19m - info:green:82.195.95.70 inode:green:15d20h04m inodes:clear:392d22h20m - libs:green:3d22h25m - - memory:green:15d20h04m misc:green:358d17h31m msgs:green:15d20h04m - - ntpq:green:23d22h46m of:green:358d17h31m - ports:green:15d20h04m procs:green:15d20h04m - ssh:green:3d22h25m - - svn:green:28d22h34m sysD:green:358d17h31m - trends:green:82.195.95.70 -
  bionic-test.man-da.deVM:green:316d17h30m apt:green:20h44m - clientlog:green:82.195.95.74 conn:green:15d20h04m conn6:green:136d16h20m cpu:green:3d21h29m crt:green:316d17h25m - details:green:618d19h48m disk:green:15d20h01m entropy:green:137d00h13m files:green:15d20h01m flaps:green:53d00h19m - info:green:82.195.95.74 inode:green:15d20h01m - - libs:green:3d22h24m - - memory:green:15d20h01m misc:green:316d17h30m msgs:green:15d20h01m - - ntpq:green:9d23h29m of:green:316d17h30m - ports:green:15d20h01m procs:green:15d20h01m - ssh:green:15d20h04m - - svn:green:162d21h13m sysD:green:316d17h25m - trends:green:82.195.95.74 -
  devconf3-test.man-da.deVM:green:220d21h13m apt:green:20h41m - clientlog:green:82.195.95.69 conn:green:15d20h04m conn6:green:205d23h59m cpu:green:3d21h29m crt:green:239d17h11m - details:green:239d16h25m disk:green:15d20h04m entropy:green:137d00h13m files:green:15d20h04m flaps:green:53d00h19m - info:green:82.195.95.69 inode:green:15d20h04m - - libs:green:3d22h24m - - memory:green:15d20h04m misc:green:239d17h11m msgs:green:15d20h04m mysql:green:3d22h27m - ntpq:green:17d21h58m of:green:239d17h11m - ports:green:15d20h04m procs:green:15d20h04m - ssh:green:15d20h04m - - svn:green:85d23h19m sysD:green:239d17h11m - trends:green:82.195.95.69 -
  flow1.karo.tu.da.man-da.net- - bgp:green:53d15h23m - conn:green:15d20h04m - cpu:green:2h01m - - - - - - flaps:green:23h26m - info:green:82.195.66.225 - - interror:green:241d16h49m - - mem:green:241d16h49m - - - - - - - ox:green:176d17h29m - - - - - - - - trap:clear:15d20h05m trends:green:82.195.66.225 -
  radsec-test.man-da.deVM:green:66d00h11m apt:green:20h44m - clientlog:green:82.195.66.229 conn:green:15d20h04m conn6:green:66d00h12m cpu:green:3d21h30m crt:green:66d00h11m - details:green:65d23h46m disk:green:15d20h00m entropy:green:66d00h11m files:green:15d20h00m flaps:green:53d00h19m - info:green:82.195.66.229 inode:green:15d20h00m - - libs:green:3d22h26m - - memory:green:15d20h00m misc:green:66d00h11m msgs:green:15d20h00m - - ntpq:green:3d22h21m of:green:66d00h11m - ports:green:15d20h00m procs:green:15d20h00m - ssh:green:15d20h04m - - svn:green:45d23h11m sysD:green:66d00h11m - trends:green:82.195.66.229 -
  dane-test.subdomain1.man-da.comVM:green:29d17h44m apt:green:20h44m - clientlog:green:82.195.66.250 conn:green:15d20h04m conn6:green:29d17h46m cpu:green:3d21h29m crt:green:29d17h44m dane:green:17d17h41m details:green:29d17h27m disk:green:15d20h04m entropy:green:29d17h43m files:green:15d20h04m flaps:green:17d16h34m - info:green:82.195.66.250 inode:green:15d20h04m - - libs:green:22d23h14m mailq:green:29d17h44m - memory:green:15d20h04m misc:green:29d17h44m msgs:green:15d20h04m - - ntpq:green:3d22h19m of:green:29d17h43m - ports:clear:29d17h43m procs:green:15d20h04m smtp:green:15d20h04m - - starttlscert:green:17d17h31m svn:green:3d16h01m sysD:green:29d17h44m - trends:green:82.195.66.250 -

 

Krimskram

Bandbreite conn flaps info trends

  irc.man-da.deBandbreite:green:25d05h58m conn:clear:618d20h42m flaps:green:109d06h27m info:green:91.243.70.250 trends:green:91.243.70.250
Xymon 4.3.25