Xymon auf
stats.man-da.de
Statusübersicht (vollständig)
Sat Dec 07 07:39:38 2019


   

Hochschule RheinMain

Bandbreite flaps info ip_link l2c_link trends

  hsrmBandbreite:green:67d14h25m flaps:green:220d23h29m info:green:0.0.0.0 ip_link:green:42d17h43m l2c_link:green:42d17h52m trends:green:0.0.0.0

 
Borderrouter
bgp conn cpu flaps info interror link mem netif ox peerprefixv4 pwr trap trends

  br-hsrm1.hmwk.wi.man-da.netbgp:green:126d12h14m conn:green:15d19h00m cpu:green:372d11h55m flaps:green:220d23h29m info:green:82.195.77.195 interror:green:372d11h55m link:green:322d20h57m mem:green:372d11h55m netif:green:372d11h55m ox:green:329d09h10m peerprefixv4:green:126d12h07m pwr:green:126d12h16m trap:clear:15d19h00m trends:green:82.195.77.195
  br-hsrm1.rue.man-da.netbgp:green:126d12h09m conn:green:15d19h00m cpu:green:353d10h44m flaps:green:220d23h29m info:green:82.195.77.194 interror:green:126d12h07m link:green:305d21h05m mem:green:353d10h39m netif:green:353d10h44m ox:green:305d21h28m peerprefixv4:green:305d20h39m pwr:green:126d12h11m trap:clear:15d19h00m trends:green:82.195.77.194

 
Intern
conn flaps http info sslcert trends

  gw1-wi.hs-rm.cust.man-da.netconn:green:15d19h00m flaps:green:220d23h29m - info:green:82.195.78.178 - trends:green:82.195.78.178
  gw1-ix.hs-rm.cust.man-da.netconn:green:15d19h00m flaps:green:220d23h29m - info:green:82.195.78.106 - trends:green:82.195.78.106
  wi-cisco2.rz.fh-wiesbaden.deconn:green:15d19h00m - - info:green:195.72.102.241 - trends:green:195.72.102.241
  icinga.itc.hs-rm.deconn:green:15d19h00m flaps:green:126d11h42m http:green:15d19h00m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:15d19h00m trends:green:0.0.0.0

 
Nameserver
conn dns flaps info trends vmstatus

  dns-1k.itmz.hs-rm.deconn:clear:67d14h22m dns:green:15d19h00m flaps:green:43d14h24m info:green:195.72.102.129 trends:green:195.72.102.129 -
  dns-1d.itmz.hs-rm.deconn:green:15d19h00m dns:green:15d19h00m flaps:green:220d23h29m info:green:82.195.72.244 trends:green:82.195.72.244 vmstatus:blue:94d18h54m
Xymon 4.3.25