Xymon auf stats.man-da.de
Statusübersicht (vollständig)
Thu Jun 21 15:43:32 2018


   

Darmstadt

Tomcat Uptime apt clientlog conn conn6 cpu crt details disk dns fan files flaps http iml info inode inodes libs memory misc msgs mysql ntpq of ports procs pwr raid rxq_udp ssh ssl-crl sslcert svn sync sysD trends tsm

  base.man-da.de- - apt:green:4h45m clientlog:green:82.195.95.101 conn:green:9d04h11m conn6:green:9d04h11m cpu:green:9d03h12m crt:green:34d05h46m details:green:85d01h47m disk:green:43d23h00m - fan:green:85d02h45m files:green:43d23h00m flaps:green:34d03h29m http:green:9d04h11m iml:green:85d02h45m info:green:82.195.95.101 inode:green:43d23h00m inodes:green:85d02h45m libs:green:1d04h53m memory:green:43d23h00m misc:green:29d03h32m msgs:green:9d03h32m - ntpq:green:9d04h02m of:green:85d02h45m ports:green:43d23h00m procs:green:43d23h00m pwr:green:85d02h45m raid:green:85d02h45m - ssh:green:9d04h11m ssl-crl:green:3d06h41m sslcert:green:43d22h57m svn:green:16d23h37m - sysD:green:58d04h51m trends:green:82.195.95.101 tsm:green:47d23h26m
  con1.lw.tu.da.man-da.net- - - - conn:green:43d22h57m conn6:green:85d02h42m - - - - - - - flaps:green:34d03h29m - - info:green:82.195.94.103 - - - - - - - - - - - - - - ssh:green:43d22h57m - - - - - trends:green:82.195.94.103 -
  con1.rz.fh.da.man-da.net- - - - conn:green:43d22h57m - - - - - - - - flaps:green:34d03h29m - - info:green:82.195.94.81 - - - - - - - - - - - - - - ssh:green:43d22h57m - - - - - trends:green:82.195.94.81 -
  con1.sm.tu.da.man-da.net- - - - conn:green:43d22h57m conn6:green:85d02h42m - - - - - - - flaps:green:34d03h29m - - info:green:82.195.94.125 - - - - - - - - - - - - - - ssh:green:43d22h57m - - - - - trends:green:82.195.94.125 -
  con1.karo.tu.da.man-da.net- - - - conn:green:43d22h57m - - - - - - - - flaps:green:34d03h29m - - info:green:82.195.94.122 - - - - - - - - - - - - - - ssh:green:43d22h57m - - - - - trends:green:82.195.94.122 -
  docs.man-da.deTomcat:green:8d22h04m Uptime:green:8d21h05m apt:green:5h45m clientlog:green:82.195.95.97 conn:green:43d22h57m conn6:green:85d02h42m cpu:green:9d01h36m crt:green:85d02h45m details:green:85d01h47m disk:green:43d23h01m - - files:green:43d23h01m flaps:green:34d03h29m http:green:8d22h05m - info:green:82.195.95.97 - inodes:green:85d02h45m libs:green:9d02h31m memory:green:43d23h01m misc:green:85d02h45m msgs:green:43d23h01m mysql:green:9d02h34m ntpq:green:62d04h52m of:green:85d02h45m ports:green:43d23h01m procs:green:43d23h01m - - - ssh:green:43d22h57m - sslcert:green:42d23h48m svn:green:16d00h00m - - trends:green:82.195.95.97 tsm:green:2d14h22m
  mirror.man-da.de- - apt:green:5h41m clientlog:green:82.195.72.1 conn:green:9d02h33m conn6:green:9d02h30m cpu:green:9d01h34m crt:green:85d02h46m details:green:85d01h47m disk:green:43d22h57m - fan:green:7d07h03m files:green:43d22h57m flaps:green:34d03h29m http:green:9d02h32m iml:green:71d22h15m info:green:82.195.72.1 - inodes:green:85d02h46m libs:green:1d06h35m memory:green:43d22h57m misc:green:85d02h46m msgs:green:9d02h24m - ntpq:green:85d02h46m of:green:85d02h46m ports:green:43d22h57m procs:green:43d22h57m pwr:green:7d07h03m raid:green:85d02h46m - ssh:green:8d12h02m - - svn:green:35d22h41m sync:green:16d12h06m - trends:green:82.195.72.1 -
  apu.e0.dolivo11.da.man-da.net- - apt:green:2h21m clientlog:green:82.195.94.10 conn:green:43d22h57m conn6:green:58d02h27m cpu:green:9d02h07m crt:green:73d06h54m details:green:85d01h47m disk:green:43d22h58m dns:green:29d04h46m - files:green:43d22h58m flaps:green:34d03h29m - - info:green:82.195.94.10 - inodes:green:85d02h45m libs:green:9d03h02m memory:green:43d22h58m misc:green:85d02h45m msgs:green:43d22h58m - ntpq:green:9d02h58m of:green:85d02h45m ports:green:43d22h58m procs:green:43d22h58m pwr:green:85d02h45m - rxq_udp:green:85d02h44m ssh:green:29d04h46m - - svn:green:35d22h44m - - trends:green:82.195.94.10 tsm:green:57d23h16m
  mng.sm.tu.da.man-da.net- - apt:green:5h46m clientlog:green:82.195.72.2 conn:green:43d22h57m conn6:green:9d02h30m cpu:green:9d01h33m crt:green:85d02h45m details:green:85d01h47m disk:green:43d23h01m - fan:green:85d02h45m files:green:43d23h01m flaps:green:34d03h29m - iml:green:85d02h45m info:green:82.195.72.2 - inodes:green:85d02h45m libs:green:7d06h19m memory:green:43d23h01m misc:green:85d02h45m msgs:green:43d23h01m - ntpq:green:62d04h54m of:green:85d02h45m ports:green:43d23h01m procs:green:43d23h01m pwr:green:85d02h45m raid:green:85d02h45m - ssh:green:43d22h57m - - svn:green:35d23h28m - - trends:green:82.195.72.2 tsm:clear:85d02h45m
  ra.man-da.de- - apt:green:5h45m clientlog:green:82.195.94.44 conn:green:2m conn6:red:4m cpu:green:28d19h38m crt:green:70d04h40m details:green:85d01h47m disk:green:43d22h59m - fan:green:57d07h03m files:green:43d22h59m flaps:green:34d03h29m - iml:green:47d15h32m info:green:82.195.94.44 inode:green:43d22h59m inodes:green:70d04h45m libs:yellow:27d05h18m memory:green:43d22h59m misc:green:70d04h40m msgs:green:43d22h59m - ntpq:green:54d22h58m of:green:70d04h45m ports:green:43d22h59m procs:green:43d22h59m pwr:green:57d07h03m raid:green:70d04h40m - ssh:green:1m ssl-crl:green:47d23h26m - svn:green:1d03h59m - sysD:green:70d04h40m trends:green:82.195.94.44 tsm:green:6d23h23m
  ts.man-da.de- - - - conn:green:7d12h17m conn6:green:7d12h13m - - - - - fan:green:7d12h13m - flaps:green:34d03h29m - - info:green:82.195.94.41 - - - - - - - - - - - pwr:green:8d12h17m raid:green:7d12h13m - - - - - - - trends:green:82.195.94.41 -

 
Monitoring
apt bbd c_purple clientlog conn conn6 cpu crt depend2 details disk fan files flaps gsm http iml info inode inodes libs mailq memory misc msgs mysql ntpq of ports procs pwr raid rxq_udp s_purple smscount smslog ssh sslcert svn sysD trends tsm xymond xymongen xymonnet

  lg.man-da.deapt:green:8h46m - - clientlog:green:82.195.66.239 conn:green:43d22h57m conn6:green:85d02h42m cpu:green:9d01h35m crt:green:85d02h45m - details:green:85d01h47m disk:green:43d23h01m - files:green:43d23h01m flaps:green:34d03h29m - http:green:43d22h57m - info:green:82.195.66.239 inode:green:43d23h01m inodes:green:85d02h45m libs:green:9d02h31m - memory:green:43d23h01m misc:green:29d03h24m msgs:green:43d23h01m - ntpq:green:9d02h26m of:green:85d02h45m ports:green:43d23h01m procs:green:43d23h01m - - - - - - ssh:green:43d22h57m sslcert:green:43d22h57m svn:green:84d06h51m sysD:green:85d02h45m trends:green:82.195.66.239 - - - -
  nms.man-da.deapt:green:3h21m bbd:green:43d22h57m c_purple:green:1d05h50m clientlog:green:82.195.94.107 conn:green:43d22h57m conn6:green:85d02h42m cpu:green:8d22h25m crt:green:34d04h54m depend2:green:40d19h01m details:green:85d01h47m disk:green:34d03h29m fan:green:19d07h03m files:green:36d04h57m flaps:green:34d03h29m gsm:green:7h43m http:green:1d21h57m iml:green:34d07h25m info:green:82.195.94.107 inode:green:43d22h58m inodes:green:85d02h42m libs:green:1d04h40m mailq:green:85d02h42m memory:green:43d22h58m misc:green:29d04h14m msgs:green:34d03h24m mysql:green:8d23h24m ntpq:green:8d23h16m of:green:85d02h42m ports:green:43d22h58m procs:green:1d21h57m pwr:green:19d07h03m raid:green:34d07h25m rxq_udp:green:85d02h42m s_purple:green:36d03h50m smscount:yellow:3h41m smslog:green:34d18h23m ssh:green:43d22h57m sslcert:green:43d22h57m svn:green:12d22h05m sysD:green:36d03h20m trends:green:82.195.94.107 tsm:green:2d05h25m xymond:green:27m xymongen:green:40d20h04m xymonnet:green:1h04m
  public.man-da.deapt:green:5h44m - - clientlog:green:82.195.66.230 conn:green:43d22h57m conn6:green:43d00h03m cpu:green:9d01h32m crt:green:41d06h05m - details:green:85d01h47m disk:green:43d22h59m fan:green:15d07h03m files:green:43d22h59m flaps:green:34d03h29m - http:green:27d02h48m iml:green:85d02h47m info:green:82.195.66.230 inode:green:43d22h59m inodes:green:85d02h46m libs:green:9d02h27m mailq:green:85d02h47m memory:green:43d22h59m misc:green:29d03h29m msgs:green:43d22h59m - ntpq:green:29d04h49m of:green:85d02h47m ports:green:43d22h59m procs:green:30d14h45m pwr:green:15d07h03m raid:green:85d02h47m - - - - ssh:green:43d22h57m sslcert:green:43d22h57m svn:green:28d04h16m sysD:green:44d22h57m trends:green:82.195.66.230 tsm:green:35d22h23m - xymongen:green:2d21h37m -

 
DNS und Mail
apt clientlog conn conn6 cpu crt depend2 details disk dns dns-dh dns-ext dns-health dnssec-dapi fan files flaps http imap imaps iml info inode inodes libs mailq memory misc msgs mysql ntpq of pay ports procs pwr raid rblcheck rxq_udp smokeping smtp soacheck ssh ssl-crl sslcert svn sysD temp trends tsm

  dapi.man-da.deapt:green:5h41m clientlog:green:82.195.95.103 conn:green:43d22h57m conn6:green:85d02h42m cpu:green:9d01h37m crt:green:85d02h46m - details:green:85d01h47m disk:green:43d22h59m - - - - dnssec-dapi:green:9d01h41m - files:green:43d22h59m flaps:green:34d03h29m http:green:43d22h57m - - - info:green:82.195.95.103 inode:green:43d22h59m inodes:green:85d02h45m libs:green:1d04h35m - memory:green:43d22h59m misc:green:85d02h45m msgs:green:43d22h59m - ntpq:green:62d04h55m of:green:85d02h45m pay:green:85d02h40m ports:green:43d22h59m procs:green:43d22h59m - - - - - - - ssh:green:43d22h57m ssl-crl:green:85d02h45m sslcert:green:43d22h57m svn:green:1d04h00m sysD:green:85d02h46m - trends:green:82.195.95.103 -
  ns1.man-da.deapt:green:5h43m clientlog:green:82.195.66.249 conn:green:8d23h48m conn6:green:8d23h44m cpu:green:8d22h48m crt:green:85d02h39m depend2:green:43d23h01m details:green:85d01h47m disk:green:43d23h01m dns:green:8d23h48m - - - - fan:green:85d02h43m files:green:43d23h01m flaps:green:34d03h29m - - - iml:green:8d01h45m info:green:82.195.66.249 inode:green:43d23h01m inodes:green:85d02h43m libs:green:1d04h41m - memory:green:43d23h01m misc:green:85d02h43m msgs:green:43d23h01m - ntpq:green:8d23h39m of:green:85d02h43m - ports:green:43d23h01m procs:green:43d23h01m pwr:green:85d02h43m raid:green:85d02h43m rblcheck:green:85d02h42m rxq_udp:green:85d02h43m smokeping:green:4h27m - soacheck:green:7h43m ssh:green:8d23h48m - - svn:green:36d03h13m sysD:green:85d02h39m - trends:green:82.195.66.249 tsm:green:35d22h22m
  mail1.man-da.deapt:green:5h45m clientlog:green:82.195.66.240 conn:green:42d20h21m conn6:green:42d20h17m cpu:green:29d01h04m crt:green:85d02h39m - details:green:85d01h47m disk:green:43d22h59m - - - - - - files:green:43d22h59m flaps:green:34d03h29m http:green:3m imap:green:2m imaps:green:2m - info:green:82.195.66.240 inode:green:43d22h59m inodes:green:85d02h44m libs:green:02s mailq:green:85d02h39m memory:green:15h49m misc:green:85d02h44m msgs:green:29d01h50m mysql:green:3m ntpq:green:55d01h23m of:green:52d17h17m - ports:green:43d22h59m procs:green:30d04h50m - raid:green:85d02h44m rblcheck:green:85d02h41m - - smtp:green:3m - ssh:green:3m - sslcert:green:43d22h57m svn:green:1d04h38m sysD:green:85d02h39m temp:green:85d02h44m trends:green:82.195.66.240 tsm:green:43d21h14m
  resolver1.man-da.deapt:green:5h46m clientlog:green:82.195.77.85 conn:green:8d23h48m conn6:green:8d23h44m cpu:green:8d22h48m crt:green:85d02h45m - details:green:85d01h47m disk:green:43d22h59m dns:green:8d23h48m - - - - fan:green:39d07h03m files:clear:43d22h59m flaps:green:34d03h29m - - - iml:green:39d06h58m info:green:82.195.77.85 - inodes:green:85d02h45m libs:green:7d06h15m mailq:green:85d02h45m memory:green:43d22h59m misc:green:85d02h45m msgs:green:1d05h29m - ntpq:green:62d04h55m of:green:85d02h45m - ports:green:43d22h59m procs:green:43d22h59m pwr:green:39d07h03m raid:green:85d02h45m rblcheck:green:85d02h41m rxq_udp:green:85d02h45m smokeping:green:1d04h25m smtp:green:8d23h48m - ssh:green:8d23h48m - - svn:green:35d21h54m - - trends:green:82.195.77.85 -
  resolver2.man-da.deapt:green:5h43m clientlog:green:82.195.77.81 conn:green:29d04h38m conn6:green:29d04h34m cpu:green:9d01h32m crt:green:85d02h46m - details:green:85d01h47m disk:green:43d22h58m dns:green:29d04h38m - - - - fan:green:14d07h03m files:clear:43d22h58m flaps:green:34d03h29m - - - iml:green:85d02h46m info:green:82.195.77.81 - inodes:green:85d02h46m libs:green:7d06h17m mailq:green:85d02h46m memory:green:43d22h58m misc:green:85d02h46m msgs:green:1m - ntpq:green:62d04h51m of:green:85d02h46m - ports:green:43d22h58m procs:green:43d22h58m pwr:green:14d07h03m raid:green:85d02h46m rblcheck:green:85d02h40m rxq_udp:green:85d02h46m smokeping:green:1d21h47m smtp:green:29d04h37m - ssh:green:29d04h37m - - svn:green:35d21h51m - - trends:green:82.195.77.81 -
  dns1.man-da.de- - conn:green:43d22h58m conn6:green:85d02h42m - - - - - dns:green:43d22h58m dns-dh:green:8d23h45m dns-ext:green:85d02h46m dns-health:green:8d23h48m - - - flaps:green:34d03h29m - - - - info:green:82.195.77.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - smokeping:green:1d21h47m - - - - - - - - trends:green:82.195.77.77 -
  dns2.man-da.de- - conn:green:43d22h58m conn6:green:85d02h42m - - - - - dns:green:43d22h58m dns-dh:green:9d02h26m dns-ext:green:28d01h09m dns-health:green:9d02h30m - - - flaps:green:34d03h29m - - - - info:green:82.195.77.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - smokeping:green:3h31m - - - - - - - - trends:green:82.195.77.78 -

 
Netflow
FlowCollectorLog FlowFolder apt clientlog conn cpu crt delay details disk fan files flaps http iml info inodes libs memory misc msgs mysql ntpq of ok ports procs pwr raid rxq_udp ssh sslcert svn tableEntrys trends tsm

  nfacct.man-da.deFlowCollectorLog:green:57d15h40m FlowFolder:green:85d02h38m apt:green:21m clientlog:green:82.195.66.244 conn:green:9d02h22m cpu:green:9d01h23m crt:green:85d02h38m - details:green:85d01h47m disk:green:43d22h58m fan:green:5d07h03m files:green:43d22h58m flaps:green:34d03h29m - iml:green:85d02h43m info:green:82.195.66.244 inodes:green:85d02h43m libs:green:9d02h18m memory:green:43d22h58m misc:green:85d02h43m msgs:green:43d22h58m - ntpq:green:62d04h53m of:green:85d02h43m ok:green:27d22h02m ports:green:43d22h58m procs:green:9d02h18m pwr:green:5d07h03m raid:green:85d02h43m rxq_udp:green:85d02h43m ssh:green:9d02h22m - svn:green:35d22h38m - trends:green:82.195.66.244 tsm:green:64d00h28m
  nfdb.man-da.de- - apt:green:5h45m clientlog:green:82.195.66.245 conn:green:9d02h27m cpu:green:9d01h28m crt:green:85d02h39m delay:green:9d02h13m details:green:85d01h47m disk:green:43d23h00m fan:green:85d02h43m files:green:43d23h00m flaps:green:34d03h29m http:green:9d02h27m iml:green:85d02h43m info:green:82.195.66.245 inodes:green:85d02h43m libs:green:9d02h23m memory:green:43d23h00m misc:green:12d12h16m msgs:green:43d23h00m mysql:green:9d02h27m ntpq:green:62d04h55m of:green:85d02h43m - ports:green:43d23h00m procs:green:43d23h00m pwr:green:85d02h43m raid:green:85d02h43m - ssh:green:9d02h27m sslcert:green:43d22h57m svn:green:35d21h52m tableEntrys:green:85d02h33m trends:green:82.195.66.245 tsm:green:64d00h25m
  nfacct-tud.man-da.deFlowCollectorLog:green:20d15h39m FlowFolder:green:24d03h02m apt:green:5h45m clientlog:green:82.195.66.242 conn:green:9d01h51m cpu:green:2h23m crt:green:85d02h45m - details:green:85d01h47m disk:green:43d22h57m fan:green:33d07h03m files:green:43d22h57m flaps:green:34d03h29m - iml:green:33d06h57m info:green:82.195.66.242 inodes:green:85d02h45m libs:green:7d06h12m memory:green:43d22h57m misc:green:85d02h45m msgs:green:43d22h57m - ntpq:green:28d22h22m of:green:85d02h45m ok:green:25d10h24m ports:green:43d22h57m procs:green:7d06h12m pwr:green:33d07h03m raid:green:85d02h45m rxq_udp:green:85d02h45m ssh:green:9d01h51m - svn:green:35d22h34m - trends:green:82.195.66.242 tsm:green:64d00h29m
  nfdb-tud.man-da.de- - apt:green:5h45m clientlog:green:82.195.66.243 conn:green:28d22h45m cpu:green:9d01h01m crt:green:85d02h45m delay:green:7d06h12m details:green:85d01h47m disk:green:43d23h00m fan:green:41d07h03m files:green:43d23h00m flaps:green:22d15h18m http:green:28d22h45m iml:green:85d02h45m info:green:82.195.66.243 inodes:green:85d02h45m libs:green:9d01h57m memory:green:43d23h00m misc:green:85d02h45m msgs:green:9d01h47m mysql:green:9d02h00m ntpq:green:9d01h52m of:green:85d02h45m - ports:green:15h28m procs:green:43d23h00m pwr:green:41d07h03m raid:green:58d23h13m - ssh:green:28d22h45m sslcert:green:43d22h57m svn:green:35d21h53m tableEntrys:green:85d02h30m trends:green:82.195.66.243 tsm:green:64d00h16m

 
Proxmox-Server
conn flaps http info sslcert trends

  vm1.karo.tu.da.man-da.netconn:green:43d22h57m flaps:green:34d03h29m http:green:11d08h50m info:green:82.195.94.97 sslcert:green:43d22h57m trends:green:82.195.94.97
  vm1.test.man-da.netconn:green:43d22h57m flaps:green:34d03h29m http:green:43d22h57m info:green:82.195.94.99 sslcert:green:43d22h57m trends:green:82.195.94.99

 

Dieburg

apt clientlog conn cpu crt details disk files flaps info inodes libs memory misc msgs ntpq of ports procs pwr ssh svn trends

  apu.hda.di.man-da.netapt:green:4h21m clientlog:green:82.195.77.73 conn:green:43d22h57m cpu:green:9d02h06m crt:green:85d02h47m details:green:85d01h47m disk:green:43d23h00m files:green:43d23h00m flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.77.73 inodes:green:85d02h42m libs:green:9d03h01m memory:green:43d23h00m misc:green:85d02h47m msgs:green:43d23h00m ntpq:green:9d02h56m of:green:85d02h42m ports:green:43d23h00m procs:green:43d23h00m pwr:green:85d02h42m ssh:green:9d03h03m svn:green:36d02h51m trends:green:82.195.77.73
  eth2.apu.hda.di.man-da.net- - conn:green:43d22h57m - - - - - flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.77.26 - - - - - - - - - - ssh:green:9d03h03m - trends:green:82.195.77.26

 

Frankfurt

apt clientlog conn conn6 cpu crt details disk files flaps info inodes libs memory misc msgs ntpq of ports procs pwr smokeping ssh ssl-crl svn trends

  con1.fr5.eqx.f.man-da.net- - conn:green:43d22h57m - - - - - - flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.95.1 - - - - - - - - - - smokeping:green:16h26m ssh:green:43d22h57m - - trends:green:82.195.95.1
  apu.fr5.eqx.f.man-da.netapt:green:5h43m clientlog:green:82.195.95.2 conn:green:43d00h57m conn6:green:43d00h53m cpu:green:9d02h07m crt:green:85d02h45m details:green:85d01h47m disk:green:43d23h00m files:green:43d23h00m flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.95.2 inodes:green:85d02h45m libs:green:9d03h02m memory:green:43d23h00m misc:green:85d02h45m msgs:green:43d23h00m ntpq:green:9d02h57m of:green:85d02h45m ports:green:43d23h00m procs:green:43d23h00m pwr:green:85d02h45m smokeping:green:1d04h20m ssh:green:9d03h04m ssl-crl:green:47d23h20m svn:green:84d07h01m trends:green:82.195.95.2
  manda.apu.fr5.eqx.f.man-da.net- - conn:green:43d00h57m conn6:green:43d00h53m - - - - - flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.77.69 - - - - - - - - - - - ssh:green:9d03h04m - - trends:green:82.195.77.69
  oob.apu.fr5.eqx.f.man-da.net- - conn:green:6h22m - - - - - - flaps:green:34d03h29m info:green:87.138.213.195 - - - - - - - - - - - ssh:green:6h21m - - trends:green:87.138.213.195
  dslmodem.fr5.eqx.f.man-da.net- - conn:green:43d00h56m - - - - - - flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.95.58 - - - - - - - - - - - - - - trends:green:82.195.95.58
  con1.fra1.ix.f.man-da.net- - conn:green:43d22h57m - - - - - - flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.94.129 - - - - - - - - - - smokeping:green:1d21h47m ssh:green:43d22h57m - - trends:green:82.195.94.129
  apu.fra1.ix.f.man-da.netapt:green:5h44m clientlog:green:82.195.94.133 conn:green:43d22h57m conn6:green:85d02h42m cpu:green:9d02h06m crt:green:85d02h39m details:green:85d01h47m disk:green:43d23h02m files:green:43d23h02m flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.94.133 inodes:green:85d02h44m libs:green:7d06h19m memory:green:43d23h02m misc:green:85d02h44m msgs:green:43d23h02m ntpq:green:9d02h57m of:green:85d02h44m ports:green:43d23h02m procs:green:43d23h02m pwr:green:85d02h44m smokeping:green:8d23h16m ssh:green:9d03h03m - svn:green:36d01h05m trends:green:82.195.94.133
  manda.apu.fra1.ix.f.man-da.net- - conn:green:43d22h57m conn6:green:43d00h23m - - - - - flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.77.65 - - - - - - - - - - - ssh:green:9d03h03m - - trends:green:82.195.77.65

 

Wiesbaden

conn flaps info smokeping ssh trends

  con1.hmwk.wi.man-da.netconn:green:43d22h57m flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.95.33 smokeping:green:4d09h05m ssh:green:43d22h57m trends:green:82.195.95.33

 

HMWK

conn flaps info ssh trends

  proxy1.hmwk-hessen.deconn:green:8d03h41m flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.69.227 ssh:green:8d03h41m trends:green:82.195.69.227
  admin.hmwk-hessen.deconn:green:9d02h37m flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.69.226 ssh:green:9d02h37m trends:green:82.195.69.226

 

Mainz

apt clientlog conn conn6 cpu crt depend2 details disk dns fan files flaps iml info inode inodes libs memory misc msgs ntpq of ports procs pwr raid rxq_udp smokeping soacheck ssh svn sysD trends

  ns2.man-da.deapt:green:5h42m clientlog:green:217.198.242.225 conn:green:9d02h28m conn6:green:8d14h38m cpu:green:9d01h29m crt:green:85d02h39m depend2:green:43d23h01m details:green:85d01h47m disk:green:43d22h57m dns:green:9d02h28m fan:green:8d07h03m files:green:43d22h57m flaps:green:9d01h50m iml:green:8d04h27m info:green:217.198.242.225 inode:green:43d22h57m inodes:green:85d02h44m libs:green:1d04h25m memory:green:43d22h57m misc:green:29d03h27m msgs:green:43d22h57m ntpq:green:9d02h20m of:green:85d02h44m ports:green:43d22h57m procs:green:43d22h57m pwr:green:8d07h03m raid:green:85d02h44m rxq_udp:green:85d02h44m smokeping:yellow:4m soacheck:green:7h47m ssh:green:9d02h28m svn:green:37d03h39m sysD:green:1d04h05m trends:green:217.198.242.225

 

Amsterdam

conn flaps info smokeping ssh trends

  con1.sara.ams.man-da.netconn:green:43d22h57m flaps:green:34d03h29m info:green:85.90.74.130 smokeping:green:14h50m ssh:green:43d22h57m trends:green:85.90.74.130

 

London

apt clientlog conn conn6 cpu crt details disk files flaps info inode inodes libs memory misc msgs ntpq of ports procs pwr smokeping ssh svn sysD trends

  apu.hex.lon.man-da.netapt:green:3h21m clientlog:green:82.195.77.89 conn:green:12d11h15m conn6:green:12d11h16m cpu:green:9d02h03m crt:green:12d11h18m details:green:85d01h47m disk:green:12d11h17m files:green:12d11h17m flaps:green:34d03h29m info:green:82.195.77.89 inode:green:12d11h17m inodes:green:12d11h18m libs:green:1d04h56m memory:green:12d11h17m misc:green:12d11h18m msgs:green:12d11h17m ntpq:green:12d11h18m of:green:12d11h18m ports:green:12d11h17m procs:green:12d11h17m pwr:green:12d11h18m smokeping:green:1h35m ssh:green:12d11h15m svn:green:12d11h18m sysD:green:12d11h18m trends:green:82.195.77.89
  oob.apu.hex.lon.man-da.net- - conn:green:1d19h19m - - - - - - flaps:green:34d03h29m info:green:31.217.131.38 - - - - - - - - - - - - ssh:green:1d19h19m - - trends:green:31.217.131.38
Xymon 4.3.25