Xymon auf stats.man-da.de
Statusübersicht (vollständig)
Thu Jan 18 10:37:08 2018


   

Darmstadt

Tomcat apt conn conn6 cpu crt details disk dns fan files flaps http iml info inodes libs memory misc msgs mysql netstat ntpq of ports procs pwr raid rxq_udp ssh ssl-crl sslcert svn sync sysD trends tsm uptime

  base.man-da.de- apt:green:40m conn:green:6d15h57m conn6:green:6d15h56m cpu:green:6d14h58m crt:green:99d00h04m details:green:1059d14h35m disk:green:253d01h28m - fan:green:1d01h56m files:green:136d02h20m flaps:green:208d19h10m http:green:6d15h57m iml:green:122d20h21m info:green:82.195.95.101 inodes:green:276d01h22m libs:yellow:40m memory:green:276d01h22m misc:green:276d01h22m msgs:green:6d15h18m - - ntpq:red:40m of:green:276d01h22m ports:green:276d01h22m procs:yellow:40m pwr:green:1d01h56m raid:green:276d01h22m - ssh:green:6d15h57m ssl-crl:green:3d01h18m sslcert:green:276d01h17m svn:green:37d15h16m - sysD:green:153d02h27m trends:green: tsm:green:191d22h07m -
  con1.lw.tu.da.man-da.net- - conn:green:194d00h57m conn6:green:193d15h34m - - - - - - - flaps:green:208d19h10m - - info:green:82.195.94.103 - - - - - - - - - - - - - - ssh:green:194d00h57m - - - - - trends:green: - -
  con1.rz.fh.da.man-da.net- - conn:green:192d01h33m - - - - - - - - flaps:green:206d14h56m - - info:green:82.195.94.81 - - - - - - - - - - - - - - ssh:green:192d01h32m - - - - - trends:green: - -
  con1.sm.tu.da.man-da.net- - conn:green:1136d14h31m conn6:green:1136d14h31m - - - - - - - flaps:green:208d19h10m - - info:green:82.195.94.125 - - - - - - - - - - - - - - ssh:green:458d02h17m - - - - - trends:green: - -
  con1.karo.tu.da.man-da.net- - conn:green:208d19h31m - - - - - - - - flaps:green:208d19h10m - - info:green:82.195.94.122 - - - - - - - - - - - - - - ssh:green:208d19h31m - - - - - trends:green: - -
  docs.man-da.deTomcat:green:18m apt:green:15m conn:green:3d01h15m conn6:green:3d01h12m cpu:green:3d00h15m crt:green:93d23h37m details:green:741d18h43m disk:green:270d00h00m - - files:green:81d04h11m flaps:green:113d17h40m http:green:2d23h16m - info:green:82.195.95.97 inodes:green:276d01h35m libs:yellow:15m memory:green:270d00h00m misc:green:270d00h00m msgs:green:270d00h00m mysql:green:13m - ntpq:green:72d01h49m of:green:276d01h35m ports:green:270d00h00m procs:green:270d00h00m - - - ssh:green:3d01h15m - sslcert:green:2d23h16m svn:green:98d19h04m - - trends:green: tsm:green:52d16h11m uptime:green:2d22h30m
  mirror.man-da.de- apt:green:12m conn:green:7d21h35m conn6:green:7d21h31m cpu:green:7d20h35m crt:green:98d17h44m details:green:1059d14h35m disk:green:458d02h17m - fan:green:9d01h57m files:green:136d02h24m flaps:green:34d03h04m http:green:7d21h34m iml:green:51d01h56m info:green:82.195.72.1 inodes:green:458d02h17m libs:yellow:12m memory:green:458d02h17m misc:green:458d02h17m msgs:green:7d20h55m - - ntpq:green:72d01h47m of:green:458d02h17m ports:green:458d02h17m procs:green:7m pwr:green:9d01h57m raid:green:458d02h17m - ssh:green:7d21h35m - - svn:green:98d17h03m sync:green:12d06h30m - trends:green: - -
  apu.e0.dolivo11.da.man-da.net- apt:green:12m conn:green:121d01h36m conn6:green:163d01h34m cpu:green:7d22h18m crt:green:163d01h30m details:green:272d16h21m disk:green:153d02h31m dns:green:13m - files:green:81d04h07m flaps:green:163d00h24m - - info:green:82.195.94.10 inodes:green:163d01h30m libs:green:1m memory:green:163d01h30m misc:green:163d01h30m msgs:green:163d01h30m - - ntpq:green:7m of:green:163d01h30m ports:green:163d01h30m procs:green:163d01h30m pwr:green:163d01h30m - rxq_udp:green:163d01h28m ssh:green:7d23h16m - - svn:green:48d18h38m - - trends:green: tsm:green:44d21h12m -
  mng.sm.tu.da.man-da.net- apt:green:15m conn:green:41d00h29m conn6:green:41d00h25m cpu:green:7d20h23m crt:green:98d18h07m details:green:938d22h14m disk:green:141d23h56m - fan:green:68d01h56m files:green:81d02h33m flaps:green:118d06h01m - iml:green:126d21h05m info:green:82.195.72.2 inodes:green:141d23h56m libs:yellow:15m memory:green:141d23h56m misc:green:141d23h56m msgs:green:141d23h56m - - ntpq:green:10m of:green:141d23h56m ports:green:141d23h56m procs:green:141d23h56m pwr:green:68d01h56m raid:green:140d18h35m - ssh:green:41d00h29m - - svn:green:98d19h03m - - trends:green: tsm:clear:141d23h56m -
  ra.man-da.de- apt:green:12h14m conn:green:6d15h59m conn6:green:208d19h30m cpu:green:6d15h00m crt:green:98d16h43m details:green:1059d14h35m disk:green:26d21h24m - fan:green:6d15h55m files:green:136d02h24m flaps:green:208d19h10m - iml:green:6d15h55m info:green:82.195.94.42 inodes:green:276d00h09m libs:green:6d16h00m memory:green:276d00h09m misc:green:69d19h15m msgs:green:6d15h55m - - ntpq:green:6d15h55m of:green:276d00h09m ports:green:276d00h09m procs:green:6d15h55m pwr:green:6d15h55m raid:green:276d00h09m - ssh:green:6d15h59m ssl-crl:green:15d00h15m - svn:green:98d17h13m - - trends:green: tsm:green:25d22h07m -
  ts.man-da.de- - conn:green:44d20h56m conn6:green:44d20h52m cpu:green:274d19h26m - - disk:green:44d19h26m - fan:green:44d20h51m - flaps:green:208d19h10m - - info:green:82.195.94.41 - - memory:green:274d19h26m - - - netstat:green:274d19h26m - - - - pwr:green:44d20h51m raid:green:44d20h51m - - - - - - - trends:green: - uptime:green:44d20h26m

 
Monitoring
apt bbd bbgen bbgen-simplified bbtest c_purple conn conn6 cpu crt depend2 details disk fan files flaps gsm hobbitd http iml info inodes libs mailq memory misc msgs mysql ntpq of ports procs pwr raid rxq_udp s_purple smscount smslog ssh sslcert svn sysD trends tsm

  lg.man-da.deapt:green:12m - - - - - conn:green:3d01h14m conn6:green:3d01h12m cpu:green:3d00h15m crt:green:98d18h04m - details:green:586d18h17m disk:green:269d23h59m - files:green:81d04h11m flaps:green:208d19h10m - - http:green:3d01h14m - info:green:82.195.66.239 inodes:green:276d01h35m libs:green:3h34m - memory:green:269d23h59m misc:green:269d23h59m msgs:green:269d23h59m - ntpq:green:3h39m of:green:276d01h35m ports:green:269d23h59m procs:green:212d05h58m - - - - - - ssh:green:3d01h14m sslcert:green:276d01h26m svn:green:98d17h08m sysD:green:276d01h35m trends:green: -
  nms.man-da.deapt:green:2d05h14m bbd:green:287d00h13m bbgen:green:195d17h36m bbgen-simplified:green:14d00h56m bbtest:green:7d19h12m c_purple:green:211d11h41m conn:green:1185d21h30m conn6:green:1157d17h52m cpu:green:5h05m crt:green:209d18h55m depend2:green:120d23h05m details:green:1059d14h35m disk:green:1277d00h25m fan:green:25d01h57m files:green:323d21h28m flaps:green:208d19h10m gsm:green:30d23h38m hobbitd:green:14d00h47m http:green:247d19h17m iml:green:100d02h52m info:green:82.195.66.68 inodes:green:1011d02h14m libs:green:246d01h09m mailq:green:1277d00h25m memory:green:1277d00h25m misc:green:23m msgs:green:208d19h05m mysql:green:42d22h16m ntpq:green:287d00h05m of:green:813d17h17m ports:green:1107d01h02m procs:green:14d00h51m pwr:green:25d01h57m raid:green:741d23h01m rxq_udp:green:425d08h44m s_purple:green:211d11h41m smscount:green:62d10h32m smslog:green:17d06h50m ssh:green:458d02h17m sslcert:green:458d02h17m svn:green:43d22h02m - trends:green: tsm:green:2d02h33m
  public.man-da.deapt:green:5d09h15m - bbgen:green:208d19h10m bbgen-simplified:green:224d00h48m - - conn:green:224d00h17m conn6:green:224d00h13m cpu:green:12d20h06m crt:green:98d16h45m - details:green:1059d14h35m disk:green:224d00h48m fan:green:87d02h56m files:green:136d02h21m flaps:green:208d19h10m - - http:green:61d21h32m iml:green:224d00h48m info:green:82.195.66.238 inodes:green:224d00h48m libs:green:224d00h12m mailq:green:224d00h48m memory:green:224d00h48m misc:green:1h00m msgs:green:90d18h33m - ntpq:green:224d00h07m of:green:224d00h48m ports:green:224d00h48m procs:green:224d00h48m pwr:green:87d02h56m raid:green:224d00h48m - - - - ssh:green:224d00h17m sslcert:green:224d00h48m svn:green:61d21h32m - trends:green: tsm:green:191d23h09m
  oxidized.man-da.deapt:green:9m - - - - - conn:green:3d01h14m conn6:green:3d01h12m cpu:green:3d00h14m crt:green:98d16h45m - details:green:547d19h21m disk:green:258d22h53m - files:green:81d04h10m flaps:green:208d19h10m - - http:green:3d01h12m - info:green:82.195.95.98 inodes:green:269d23h59m libs:green:4h05m - memory:green:269d23h59m misc:green:269d23h59m msgs:green:269d23h59m - ntpq:green:6d15h55m of:green:269d23h59m ports:green:269d23h59m procs:green:212d00h42m - - - - - - ssh:green:3d01h14m - svn:green:98d17h05m sysD:green:269d23h59m trends:green: -

 
DNS und Mail
apt conn conn6 cpu crt depend2 details disk dns dns-dh dns-ext dns-health dnssec-dapi fan files flaps http imap imaps iml info inodes libs mailq memory misc msgs mysql ntpq of pay ports procs pwr raid rblcheck rxq_udp smokeping smtp soacheck ssh ssl-crl sslcert svn sysD temp trends tsm

  dapi.man-da.deapt:green:14m conn:green:3d01h15m conn6:green:3d01h12m cpu:green:3d00h15m crt:green:40d17h12m - details:green:383d21h30m disk:green:270d00h00m - - - - dnssec-dapi:green:15d03h01m - files:green:81d04h10m flaps:green:208d19h10m http:green:3d01h15m - - - info:green:82.195.95.103 inodes:green:270d00h00m libs:green:4m - memory:green:270d00h00m misc:green:270d00h00m msgs:green:270d00h00m - ntpq:green:9m of:green:270d00h00m pay:green:3d00h15m ports:green:270d00h00m procs:green:212d00h38m - - - - - - - ssh:green:3d01h15m ssl-crl:green:270d00h00m sslcert:green:189d02h23m svn:green:98d17h13m sysD:green:270d00h00m - trends:green: -
  ns1.man-da.deapt:green:1h05m conn:green:6d15h29m conn6:green:6d15h25m cpu:green:6d14h30m crt:green:7d19h10m depend2:green:457d20h03m details:green:457d18h53m disk:green:7d19h10m dns:green:7d19h12m - - - - fan:green:7d19h10m files:green:7d19h10m flaps:green:208d19h10m - - - iml:green:5d16h33m info:green:82.195.66.249 inodes:green:7d19h10m libs:yellow:1h05m - memory:green:7d19h10m misc:green:7d19h10m msgs:green:7d19h10m - ntpq:green:1h00m of:green:7d19h10m - ports:green:7d19h10m procs:green:7d19h10m pwr:green:7d19h10m raid:green:7d19h10m rblcheck:green:457d20h03m rxq_udp:green:7d19h10m - - soacheck:green:6d15h26m ssh:green:6d15h29m - - svn:green:7d19h10m sysD:green:7d19h10m - trends:green: tsm:green:7d19h10m
  mail1.man-da.deapt:green:14m conn:green:6d16h22m conn6:green:33d20h17m cpu:green:6d15h23m crt:green:98d18h01m - details:green:1059d14h35m disk:green:380d22h47m - - - - - - files:green:81d04h10m flaps:green:208d19h10m http:green:6d16h22m imap:green:12m imaps:green:12m - info:green:82.195.66.240 inodes:green:458d02h16m libs:green:4m mailq:green:458d02h16m memory:green:7d18h46m misc:green:154d05h06m msgs:green:6d16h03m mysql:green:12m ntpq:green:9m of:green:16d02h06m - ports:green:458d02h16m procs:yellow:14m - raid:green:267d02h02m rblcheck:green:1063d19h05m - - smtp:green:6d16h22m - ssh:green:6d16h22m - sslcert:green:458d02h16m svn:green:98d17h16m sysD:green:267d13h05m temp:green:267d01h04m trends:green: tsm:green:22h02m
  resolver1.man-da.deapt:green:16m conn:green:7d20h56m conn6:green:7d20h56m cpu:green:7d20h00m crt:green:96d18h24m - details:green:707d20h05m disk:green:209d13h12m dns:green:204d13h30m - - - - fan:green:1d01h57m files:clear:674d17h35m flaps:green:208d19h10m - - - iml:green:6m info:green:82.195.77.85 inodes:green:209d13h12m libs:yellow:16m mailq:green:209d13h12m memory:green:209d13h12m misc:green:209d13h12m msgs:green:1d23h37m - ntpq:green:72d01h52m of:green:209d13h12m - ports:green:209d13h12m procs:green:209d13h12m pwr:green:1d01h57m raid:green:209d13h12m rblcheck:green:667d00h24m rxq_udp:green:209d13h11m smokeping:green:7d20h41m smtp:green:7d20h51m - ssh:green:7d20h51m - - svn:green:98d18h08m - - trends:green: -
  resolver2.man-da.deapt:green:1h03m conn:green:41d00h39m conn6:green:41d00h35m cpu:green:7d20h12m crt:green:98d16h44m - details:green:707d20h05m disk:green:435d17h13m dns:green:204d13h17m - - - - fan:green:73d01h56m files:clear:707d20h53m flaps:green:208d19h10m - - - iml:green:21d18h15m info:green:82.195.77.81 inodes:green:435d17h13m libs:green:52m mailq:green:435d17h13m memory:green:435d17h13m misc:green:435d17h13m msgs:green:14h27m - ntpq:green:303d01h40m of:green:435d17h13m - ports:green:435d17h13m procs:green:434d00h26m pwr:green:73d01h56m raid:green:435d17h13m rblcheck:green:318d15h01m rxq_udp:green:435d17h13m smokeping:green:7d20h51m smtp:green:41d00h39m - ssh:green:41d00h39m - - svn:green:98d17h09m - - trends:green: -
  dns1.man-da.de- conn:green:695d00h07m conn6:green:596d14h40m - - - - - dns:green:458d02h17m dns-dh:green:7d20h56m dns-ext:green:57d14h43m dns-health:green:7d20h59m - - - flaps:green:113d23h32m - - - - info:green:82.195.77.77 - - - - - - - - - - - - - - - - smokeping:green:7d23h02m - - - - - - - - trends:green: -
  dns2.man-da.de- conn:green:695d00h07m conn6:green:596d14h40m - - - - - dns:green:458d02h17m dns-dh:green:7d21h06m dns-ext:green:17d06h33m dns-health:green:7d21h10m - - - flaps:green:113d23h12m - - - - info:green:82.195.77.78 - - - - - - - - - - - - - - - - smokeping:green:7d23h02m - - - - - - - - trends:green: -

 
Netflow
FlowCollectorLog FlowFolder apt conn cpu crt delay details disk fan files flaps http iml info inodes libs memory misc msgs mysql ntpq of ok ports procs pwr raid rxq_udp ssh sslcert svn tableEntrys trends tsm

  nfacct.man-da.deFlowCollectorLog:green:17d05h49m FlowFolder:green:275d03h48m apt:green:15m conn:green:6d15h45m cpu:green:6d14h46m crt:green:98d16h56m - details:green:1059d14h35m disk:green:275d03h48m fan:green:24d01h57m files:green:136d02h21m flaps:green:208d19h10m - iml:green:28d18h42m info:green:82.195.66.244 inodes:green:275d03h48m libs:green:5m memory:green:275d03h48m misc:green:275d03h48m msgs:green:275d03h48m - ntpq:green:41d00h22m of:green:275d03h48m ok:green:6d15h41m ports:green:275d03h48m procs:green:6d15h41m pwr:green:24d01h57m raid:green:275d03h48m rxq_udp:green:28d18h12m ssh:green:6d15h45m - svn:green:98d17h11m - trends:green: tsm:green:139d00h16m
  nfdb.man-da.de- - apt:green:15m conn:green:77d22h11m cpu:green:6d14h50m crt:green:98d16h56m delay:green:6d15h41m details:green:1059d14h35m disk:green:275d03h55m fan:green:169d02h57m files:green:136d02h24m flaps:green:208d19h10m http:green:77d22h10m iml:green:169d02h57m info:green:82.195.66.245 inodes:green:275d03h55m libs:green:5m memory:green:275d03h55m misc:green:11h06m msgs:green:275d03h55m mysql:green:14m ntpq:green:72d01h46m of:green:275d03h55m - ports:green:10m procs:green:139d16h45m pwr:green:102d02h57m raid:green:275d03h55m - ssh:green:77d22h11m sslcert:green:275d03h59m svn:green:98d17h16m tableEntrys:green:275d03h30m trends:green: tsm:green:80d07h18m
  nfacct-tud.man-da.deFlowCollectorLog:yellow:10m FlowFolder:green:48d23h34m apt:green:10m conn:green:6d15h45m cpu:green:5d11h42m crt:green:98d17h00m - details:green:1059d14h35m disk:green:275d23h21m fan:green:112d02h56m files:green:136d02h20m flaps:green:208d19h10m - iml:green:25d14h26m info:green:82.195.66.242 inodes:green:275d23h21m libs:yellow:10m memory:green:275d23h21m misc:green:275d23h21m msgs:green:275d23h21m - ntpq:green:41d00h05m of:green:275d23h21m ok:green:6d15h41m ports:green:275d23h21m procs:green:33s pwr:green:112d02h56m raid:green:275d23h21m rxq_udp:green:275d23h21m ssh:green:6d15h45m - svn:green:98d17h10m - trends:green: tsm:green:191d23h11m
  nfdb-tud.man-da.de- - apt:green:13m conn:green:47d17h36m cpu:green:6d14h49m crt:green:98d16h55m delay:yellow:3m details:green:1059d14h35m disk:green:458d02h16m fan:green:30d01h57m files:green:136d02h24m flaps:green:48d10h08m http:green:47d17h36m iml:green:95d02h57m info:green:82.195.66.243 inodes:green:458d02h16m libs:green:3m memory:green:458d02h16m misc:green:297d06h27m msgs:green:41d00h11m mysql:green:12m ntpq:green:8m of:green:458d02h16m - ports:green:3m procs:green:139d16h45m pwr:green:30d01h57m raid:green:458d02h16m - ssh:green:47d17h36m sslcert:green:458d02h16m svn:green:98d17h10m tableEntrys:green:303d01h16m trends:green: tsm:green:122d03h26m

 
Proxmox-Server
apt conn cpu crt details disk fan files flaps http iml info libs memory msgs ntpq of ports procs pwr raid sslcert trends

  vm1.karo.tu.da.man-da.netapt:green:1d00h04m conn:green:3d01h16m cpu:green:3d00h16m crt:green:98d16h36m details:green:744d17h26m disk:green:6d23h52m fan:green:38d01h57m files:green:128d02h39m flaps:green:208d19h10m http:green:3d01h15m iml:green:209d02h57m info:green:82.195.94.97 libs:yellow:1d00h04m memory:green:270d00h01m msgs:green:270d00h01m ntpq:green:276d01h36m of:green:276d01h36m ports:green:270d00h01m procs:green:196d02h56m pwr:green:38d01h57m raid:green:270d00h01m sslcert:green:270d00h01m trends:green:
  vm1.test.man-da.netapt:green:1d00h04m conn:green:3d01h23m cpu:green:3d00h23m crt:green:99d01h26m details:green:506d14h17m disk:green:188d20h35m fan:green:140d02h57m files:green:128d02h38m flaps:green:208d19h10m http:green:3d01h22m iml:green:2d02h21m info:green:82.195.94.99 libs:yellow:1d00h04m memory:green:188d20h35m msgs:green:188d20h35m ntpq:green:73d00h35m of:green:188d20h35m ports:green:188d20h35m procs:green:188d20h35m pwr:green:140d02h57m raid:green:188d20h35m sslcert:green:188d20h35m trends:green:

 

Dieburg

apt conn cpu crt details disk files flaps info inodes libs memory misc msgs ntpq of ports procs pwr ssh svn trends

  apu.hda.di.man-da.netapt:green:13m conn:green:57d13h06m cpu:green:7d22h13m crt:green:99d01h30m details:green:566d18h15m disk:green:415d22h34m files:green:81d04h07m flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.77.73 inodes:green:415d22h34m libs:yellow:13m memory:green:415d22h34m misc:green:415d22h34m msgs:green:415d22h34m ntpq:green:8m of:green:415d22h34m ports:green:415d22h34m procs:green:415d22h34m pwr:green:415d22h34m ssh:green:7d23h11m svn:green:98d17h12m trends:green:
  eth2.apu.hda.di.man-da.net- conn:green:141d23h24m - - - - - flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.77.26 - - - - - - - - - - ssh:green:7d23h11m - trends:green:

 

Frankfurt

apt conn conn6 cpu crt details disk files flaps info inodes libs memory misc msgs ntpq of ports procs pwr ssh ssl-crl svn trends

  con1.fr5.eqx.f.man-da.net- conn:green:225d22h06m - - - - - - flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.95.1 - - - - - - - - - - ssh:green:225d22h06m - - trends:green:
  apu.fr5.eqx.f.man-da.netapt:green:13m conn:green:7d23h17m conn6:green:7d23h12m cpu:green:7d22h17m crt:green:99d01h38m details:green:657d21h01m disk:green:657d22h02m files:green:81d04h08m flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.95.2 inodes:green:657d22h03m libs:yellow:13m memory:green:657d22h02m misc:green:453d18h33m msgs:green:657d21h57m ntpq:green:8m of:green:657d22h03m ports:green:657d22h02m procs:green:302d01h17m pwr:green:657d22h03m ssh:green:7d23h15m ssl-crl:green:15d00h14m svn:green:1d11h17m trends:green:
  manda.apu.fr5.eqx.f.man-da.net- conn:green:7d23h17m conn6:green:7d23h12m - - - - - flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.77.69 - - - - - - - - - - ssh:green:7d23h15m - - trends:green:
  oob.apu.fr5.eqx.f.man-da.net- conn:green:19d23h26m - - - - - - flaps:green:208d19h10m info:green:87.138.213.195 - - - - - - - - - - ssh:green:7d23h15m - - trends:green:
  dslmodem.fr5.eqx.f.man-da.net- conn:green:7d23h15m - - - - - - flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.95.58 - - - - - - - - - - - - - trends:green:
  con1.fra1.ix.f.man-da.net- conn:green:192d00h18m - - - - - - flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.94.129 - - - - - - - - - - ssh:green:192d00h17m - - trends:green:
  apu.fra1.ix.f.man-da.netapt:green:14m conn:green:162d23h35m conn6:green:202d22h23m cpu:green:7d22h15m crt:green:99d01h33m details:green:880d20h28m disk:green:880d20h52m files:green:81d04h08m flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.94.133 inodes:green:880d20h57m libs:green:4m memory:green:880d20h52m misc:green:300d02h44m msgs:green:880d20h52m ntpq:green:9m of:green:800d22h56m ports:green:880d20h52m procs:green:9m pwr:green:431d00h00m ssh:green:141d23h30m - svn:green:98d18h04m trends:green:
  manda.apu.fra1.ix.f.man-da.net- conn:green:57d13h57m conn6:green:17d16h54m - - - - - flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.77.65 - - - - - - - - - - ssh:green:57d13h56m - - trends:green:

 

Wiesbaden

conn flaps info smokeping ssh trends

  con1.hmwk.wi.man-da.netconn:green:128d01h07m flaps:green:128d00h10m info:green:82.195.95.33 smokeping:green:4d23h49m ssh:green:128d00h34m trends:green:

 

HMWK

conn flaps info ssh trends

  proxy1.hmwk-hessen.deconn:green:6d15h39m flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.69.227 ssh:green:6d15h39m trends:green:
  admin.hmwk-hessen.deconn:green:57d12h43m flaps:green:208d19h10m info:green:82.195.69.226 ssh:green:1d06h14m trends:green:

 

Mainz

apt conn conn6 cpu crt depend2 details disk dns fan files flaps iml info inodes libs memory misc msgs ntpq of ports procs pwr raid rxq_udp smokeping soacheck ssh svn sysD trends

  ns2.man-da.deapt:green:13m conn:green:6d15h59m conn6:green:3d20h29m cpu:green:6d15h01m crt:green:87d01h17m depend2:green:481d21h25m details:green:481d20h46m disk:green:433d00h53m dns:green:6d15h59m fan:green:17d01h57m files:green:136d02h19m flaps:green:208d19h10m iml:green:2d01h51m info:green:217.198.242.225 inodes:green:433d00h54m libs:green:3m memory:green:433d00h53m misc:green:433d00h53m msgs:green:432d22h51m ntpq:green:6d15h51m of:green:433d00h54m ports:green:433d00h53m procs:green:212d00h48m pwr:green:17d01h57m raid:green:433d00h54m rxq_udp:green:433d00h53m smokeping:green:10h22m soacheck:green:5d11h44m ssh:green:6d15h59m svn:green:98d17h07m sysD:green:433d00h54m trends:green:

 

Amsterdam

conn flaps info smokeping ssh trends

  con1.sara.ams.man-da.netconn:green:57d14h14m flaps:green:208d19h10m info:green:85.90.74.130 smokeping:green:17d02h58m ssh:green:5d10h03m trends:green:

 

London

apt conn conn6 cpu crt details disk files flaps info inodes libs memory misc msgs ntpq of ports procs pwr ssh svn sysD trends

  apu.hex.lon.man-da.netapt:green:10m conn:green:34d14h24m conn6:green:34d14h29m cpu:green:6d15h09m crt:green:34d14h24m details:green:505d21h17m disk:green:34d14h24m files:green:34d14h24m flaps:green:34d13h19m info:green:82.195.77.89 inodes:green:34d14h24m libs:green:10m memory:green:34d14h24m misc:green:34d14h24m msgs:green:34d14h24m ntpq:green:3h56m of:green:34d14h24m ports:green:34d14h24m procs:green:34d14h24m pwr:green:34d14h24m ssh:green:34d14h24m svn:green:34d14h24m sysD:green:34d14h24m trends:green:
  oob.apu.hex.lon.man-da.net- conn:green:17d16h52m - - - - - - flaps:green:208d19h10m info:green:31.217.131.38 - - - - - - - - - - ssh:green:17d16h52m - - trends:green:
Xymon 4.3.0-0.beta2