Xymon auf stats.man-da.de
ausgefallene Systeme (vollständig)
Thu Jan 18 10:35:04 2018


     
 
FlowCollectorLog delay details info libs log ntpq procs sslcert trends

  apu.e0.dolivo11.da.man-da.net- - details:green:272d16h19m info:green:82.195.94.10 libs:yellow:10m - ntpq:green:5m procs:green:163d01h28m - trends:green:
  apu.fr5.eqx.f.man-da.net- - details:green:657d20h58m info:green:82.195.95.2 libs:yellow:11m - ntpq:green:6m procs:green:302d01h15m - trends:green:
  apu.hda.di.man-da.net- - details:green:566d18h13m info:green:82.195.77.73 libs:yellow:11m - ntpq:green:6m procs:green:415d22h32m - trends:green:
  apu.stth.da.man-da.net- - details:green:566d00h12m info:green:82.195.94.147 libs:green:3h55m - ntpq:green:4h00m procs:yellow:4h00m sslcert:green:458d02h15m trends:green:
  base.man-da.de- - details:green:1059d14h33m info:green:82.195.95.101 libs:yellow:38m - ntpq:red:38m procs:yellow:38m sslcert:green:276d01h15m trends:green:
  devconf3.man-da.de- - details:green:138d23h51m info:green:82.195.95.69 libs:yellow:9m - ntpq:green:3d00h29m procs:green:3d00h29m - trends:green:
  display-r3.office.man-da.de- - details:green:345d19h20m info:green:82.195.94.13 libs:yellow:11m - ntpq:green:6m procs:green:79d14h24m - trends:green:
  docs.man-da.de- - details:green:741d18h41m info:green:82.195.95.97 libs:yellow:13m - ntpq:green:72d01h46m procs:green:269d23h58m sslcert:green:2d23h14m trends:green:
  h1.eh-darmstadt.de- - - info:green:82.195.65.216 - - - - sslcert:yellow:7d01h09m trends:green:
  mail1.man-da.de- - details:green:1059d14h33m info:green:82.195.66.240 libs:green:2m - ntpq:green:7m procs:yellow:12m sslcert:green:458d02h14m trends:green:
  mirror.man-da.de- - details:green:1059d14h33m info:green:82.195.72.1 libs:yellow:10m - ntpq:green:72d01h45m procs:green:5m - trends:green:
  mng.sm.tu.da.man-da.net- - details:green:938d22h12m info:green:82.195.72.2 libs:yellow:13m - ntpq:green:8m procs:green:141d23h53m - trends:green:
  nfacct-tud.man-da.deFlowCollectorLog:yellow:8m - details:green:1059d14h33m info:green:82.195.66.242 libs:yellow:8m - ntpq:green:41d00h02m procs:yellow:8m - trends:green:
  nfdb-tud.man-da.de- delay:yellow:1m details:green:1059d14h33m info:green:82.195.66.243 libs:green:1m - ntpq:green:6m procs:green:139d16h43m sslcert:green:458d02h14m trends:green:
  ns1.man-da.de- - details:green:457d18h51m info:green:82.195.66.249 libs:yellow:1h03m - ntpq:green:58m procs:green:7d19h07m - trends:green:
  resolver1.man-da.de- - details:green:707d20h03m info:green:82.195.77.85 libs:yellow:14m - ntpq:green:72d01h50m procs:green:209d13h10m - trends:green:
  vm1.karo.tu.da.man-da.net- - details:green:744d17h24m info:green:82.195.94.97 libs:yellow:1d00h02m - ntpq:green:276d01h34m procs:green:196d02h54m sslcert:green:269d23h58m trends:green:
  vm1.test.man-da.net- - details:green:506d14h15m info:green:82.195.94.99 libs:yellow:1d00h02m - ntpq:green:73d00h33m procs:green:188d20h33m sslcert:green:188d20h33m trends:green:
  wdm1.fr5.eqx.f.man-da.net- - - info:green:82.195.77.17 - log:yellow:31m - - - trends:green:100 events received in the past 13 minutes
Thu Jan 18 10:34:57 2018 acct-webdev.man-da.de libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:34:09 2018 netflow-v6.man-da.de libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:34:01 2018 ns2.man-da.de libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:33:45 2018 nfdb-tud.man-da.de ports yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:33:40 2018 nfdb-tud.man-da.de libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:33:39 2018 nfdb-tud.man-da.de delay green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:33:01 2018 apu.fra1.ix.f.man-da.net libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:32:45 2018 mail1.man-da.de libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:32:35 2018 dapi.man-da.de libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:31:58 2018 nfdb.man-da.de libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:31:45 2018 nfacct.man-da.de libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:30:59 2018 resolver1.man-da.de iml red From -> To green
Thu Jan 18 10:30:03 2018 apu.e0.dolivo11.da.man-da.net ntpq yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:29:56 2018 acct-webdev.man-da.de ntpq red From -> To green
Thu Jan 18 10:29:54 2018 mirror.man-da.de procs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:28:59 2018 display-r3.office.man-da.de ntpq yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:28:44 2018 nfdb-tud.man-da.de ports red From -> To yellow
Thu Jan 18 10:28:38 2018 nfdb-tud.man-da.de ntpq yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:28:26 2018 core1.fr5.eqx.f.man-da.net cpu yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:28:23 2018 apu.fr5.eqx.f.man-da.net ntpq yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:28:22 2018 apu.hda.di.man-da.net ntpq red From -> To green
Thu Jan 18 10:28:07 2018 apu.fra1.ix.f.man-da.net procs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:28:05 2018 devconf3.man-da.de mysql yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:27:59 2018 apu.fra1.ix.f.man-da.net ntpq yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:27:41 2018 mail1.man-da.de ntpq red From -> To green
Thu Jan 18 10:27:29 2018 dapi.man-da.de ntpq yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:27:29 2018 oxidized.man-da.de apt yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:27:02 2018 nfdb.man-da.de ports red From -> To green
Thu Jan 18 10:27:02 2018 devconf3.man-da.de mysql green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:26:49 2018 apu.hex.lon.man-da.net apt yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:26:45 2018 apu.hex.lon.man-da.net libs yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:26:38 2018 mng.sm.tu.da.man-da.net ntpq yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:26:37 2018 nfacct-tud.man-da.de procs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:26:33 2018 nfacct-tud.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:26:32 2018 nfacct-tud.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:26:32 2018 nfacct-tud.man-da.de FlowCollectorLog green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:26:19 2018 apu.stth.da.man-da.net apt yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:26:11 2018 netflow-v6.man-da.de mysql yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:25:57 2018 devconf3.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:25:55 2018 devconf3.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:25:08 2018 netflow-v6.man-da.de mysql green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:25:05 2018 acct-webdev.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:25:02 2018 apu.e0.dolivo11.da.man-da.net ntpq green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:24:59 2018 acct-webdev.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:24:54 2018 acct-webdev.man-da.de ntpq green From -> To red
Thu Jan 18 10:24:52 2018 mail1.man-da.de imaps red From -> To green
Thu Jan 18 10:24:52 2018 mail1.man-da.de imap red From -> To green
Thu Jan 18 10:24:50 2018 mirror.man-da.de procs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:24:45 2018 mirror.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:24:45 2018 mirror.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:24:43 2018 mail1.man-da.de mysql yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:24:40 2018 nfdb-tud.man-da.de mysql yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:24:35 2018 apu.e0.dolivo11.da.man-da.net apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:24:30 2018 apu.e0.dolivo11.da.man-da.net libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:24:21 2018 lg.man-da.de apt yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:24:08 2018 netflow-v6.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:24:07 2018 netflow-v6.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:57 2018 ns2.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:23:57 2018 display-r3.office.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:23:56 2018 ns2.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:56 2018 display-r3.office.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:55 2018 display-r3.office.man-da.de ntpq green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:51 2018 apu.e0.dolivo11.da.man-da.net dns red From -> To green
Thu Jan 18 10:23:46 2018 docs.man-da.de mysql yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:23:42 2018 nfdb-tud.man-da.de ports green From -> To red
Thu Jan 18 10:23:41 2018 mail1.man-da.de mysql green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:41 2018 mail1.man-da.de imaps green From -> To red
Thu Jan 18 10:23:41 2018 mail1.man-da.de imap green From -> To red
Thu Jan 18 10:23:41 2018 apu.e0.dolivo11.da.man-da.net dns green From -> To red
Thu Jan 18 10:23:38 2018 nfdb-tud.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:37 2018 nfdb-tud.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:23:36 2018 nfdb-tud.man-da.de mysql green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:36 2018 nfdb-tud.man-da.de ntpq green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:25 2018 apu.fr5.eqx.f.man-da.net apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:23:24 2018 core1.fr5.eqx.f.man-da.net cpu green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:23 2018 apu.hda.di.man-da.net apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:23:23 2018 apu.fr5.eqx.f.man-da.net libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:21 2018 apu.hda.di.man-da.net libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:20 2018 apu.fr5.eqx.f.man-da.net ntpq green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:19 2018 apu.hda.di.man-da.net ntpq green From -> To red
Thu Jan 18 10:23:04 2018 apu.fra1.ix.f.man-da.net procs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:23:01 2018 apu.fra1.ix.f.man-da.net apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:22:59 2018 apu.fra1.ix.f.man-da.net libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:22:56 2018 apu.fra1.ix.f.man-da.net ntpq green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:22:54 2018 nfdb.man-da.de mysql yellow From -> To green
Thu Jan 18 10:22:52 2018 resolver1.man-da.de iml green From -> To red
Thu Jan 18 10:22:51 2018 mail1.man-da.de ntpq green From -> To red
Thu Jan 18 10:22:47 2018 mail1.man-da.de procs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:22:44 2018 mail1.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:22:44 2018 docs.man-da.de mysql green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:22:39 2018 mail1.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:22:29 2018 dapi.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:22:27 2018 dapi.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:22:26 2018 dapi.man-da.de ntpq green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:21:59 2018 nfdb.man-da.de ports green From -> To red
Thu Jan 18 10:21:58 2018 docs.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:21:55 2018 nfdb.man-da.de libs green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:21:55 2018 nfdb.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:21:53 2018 nfdb.man-da.de mysql green From -> To yellow
Thu Jan 18 10:21:49 2018 docs.man-da.de apt red From -> To green
Thu Jan 18 10:21:46 2018 mng.sm.tu.da.man-da.net apt red From -> To green


No events acknowledged in the last 240 minutesXymon 4.3.0-0.beta2